תקנון

הסכם זה נערך בין חברת MeHosting (להלן "החברה") המספקת שירותי אחסון אתרים לבין מקבל השירותים להלן ("הלקוח") המעוניין בשירותים אילו.
1. אחסון אתרים:
א. חבילות אחסון הינם כרשומות בכתב ההזמנה.
ב. העסק רשאי לשנות בכל עת את גודל החבילות, המגבלות והגישות הניתנות בחבילות האחסון בהתאם לבקשה מוקדמת ובהתאם למחירים באותה עת.
ג. פתיחת חשבון חבילות האחסון וכן קבלת הפרטים על החשבון יבוצעו עד 24 שעות מרגע העברת התשלום.
ד. החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק שיגרם לקבציי הלקוח.
ה. הלקוח יגבה את נתוניו ויהיה האחראי הבלעדי במידה של אבדן נתונים חלקי או מלא.
ו. החברה אינה מגבה את קבצי הלקוח בשרת ואינה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לפגיעה בנתונים ובכללם בסיס הנתונים ,תמונות וכל מדיה דיגיטאלית שברשותו של הלקוח.
ז. אין כל התחייבות וכל צד יכול לבטל את ההתקשרות בכל עת בהודעה לתיבת הדואר האלקטרוני.
2. בניית אתרים:
א. על הלקוח ליצור קשר עם אחד מנציגי המכירות על מנת לתת פירוט והעדפות לגבי בניית האתר המבוקש
ב. הצעת המחיר לבניית אתר תינתן תוך כ-72 שעות .
ג. תחילת העבודה מותנית בחתימה על הסכם התקשרות בין הצדדים שיכלול את עלות העבודה.
3. תשלומים, החזרים וביטולים:
א. הזמנות שירותים/מוצרים יבוצעו דרך האתר והתשלום יבוצע באמצעות paypal.
מהחזר תשלום יכול להיות שינוכה עמלה וזאת כפי שנהוג בחברת paypal.
ב. השירותים המוצעים באתר הינם תשלומים חודשיים ועל כן יגבו אחת לחודש עד לבקשת הלקוח להפסקת השרות. כל עוד לא ניתן בקשה מהלקוח להפסקת השרות חשבונו ימשיך להיות מחוייב.
ג. במידה ותשלום כלשהו יחזור מסיבה כל שהיא או שהלקוח הפסיק לשלם עבור השרות יושהה השרות למשך 7 ימים או עד להסדרת החוב / התשלום.המידה ולאחר 7 ימים לא יוסדר החוב או יוסדר תשלום בגין השירות החשבון ימחק לצמיתות.
ד. העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל או להקפיא את העסקה כרצונו ללא עידכונו של הלקוח. במידה והפעולה תיעצר באמצע, החלק היחסי של הכסף יוחזר ללקוח.
ה. החזרים כספיים יבוצעו במידה ולא סופק השירות שנרכש ללקוח. ההחזרים יבוצעו לפי בקשת הלקוח, בכתב עם תיאור סיבת ההחזר. זכותו של העסק לאשר או לסרב לכל בקשה.
4. תנאי השרות:
א. הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי בגין נזק שיגרם לו אם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מנפילת השרתים או תקלות תשתית מעבר לעלות התשלום החודשי אותה הוא משלם
ב. השירותים הניתנים על ידי החברה ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS ), לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין איכות, יכולת, ציפיות השרות ו /או התאמה לצרכיו.
ג. בכל מקרה של תקלה טכנית בכללה נפילת שרתים ו/או תקלות תשתית ו/או שיבושים המונעים או משבשים את שירותי החברה בכללם שרותי אחסון האתרים, יציבותם ויכולת הגישה מכל סוג שהיא וכן את שרותי הדואר, שרותי ה FTP והגישה לאתר, תפעל החברה באופן סביר לתיקון התקלה מרגע שנודע לה עליה. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהחברה אינה מתחייבת כי לא יהיו תקלות ו/או שיבושים המאפיינים שירות טכנולוגי זה.
ד. החברה רשאית להפסיק מדי פעם את השירותים לשם תחזוקת המערכות, שיפור ושדרוג התוכנות ומערכות. החברה תפעל כמיטב יכולתה לצמצם פרקי זמן אלו ותשתדל ככל יכולתה לעשות זאת בשעות שבהן ישנן תעבורה מופחתת.
ה. רישום וחידוש דומיינים הן פעולות שלא ניתן לקבל בגינן החזר כספי בשום אופן והן כפופות להסכם הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי והרשמים הבינלאומיים.
ו. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעהו/או דרישה כלפי החברה בגין כל נזק, הפסד , תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש בשירו, החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם. בכל מקרה לא יפוצה לקוח בסכום גבוה מסכום התשלום החודשי ששילם לחברה.
שימוש לרעה בשירותינו:
א. חל איסור על שימוש לא חוקי ולביצוע עבירות פליליות (חוקי מדינת ישראל) באחד משירותי /מוצרי העסק. שימוש לא חוקי בשירותי העסק יכול לגרור להשעיית חשבונו של הלקוח ואף מחיקתו לצמיתות ללא החזר כספי.
ב. כל שימות שאינו חוקי הינו על אחריות הלקוח בלבד ולא תהיה כל טענה כלפי החברה.
ג. אין לעבור את ההגבלות כפי שרשומות בכתב ההזמנה בשירות/מוצר שנרכש ע"י הלקוח, פעולה כזאת עלולה לגרום להשעיית החשבון ואף מחיקתו.
ד. חל איסור מוחלט על ניסיון חדירה או הפרעה למערכת, על כל ניסיון של גרימת נזק כלשהו למערכת, במודע. כגון פריצה או הצפה. חשבון הלקוח יושהה מיידית וכן יהיה חייב בתיקון מיידד של הנזק הנגרם.
ה. כל ניסיון שימוש לרעה ובכללו החדרת וירוסים ,סוסים טרויאניים ,תוכניות זוללות זיכרון תגרור סגירה מיידית של החשבון.
ו. אין להעלות תכנים העוברים על זכויות יוצרים, וכן אין להעלות כל תוכן אחר אשר עובר על חוקי מדינת ישראל. האחריות המלאה והבלעדית לתכנים המועלים לחשבונך חלה על הלקוח בלבד והעסק לא ישא באחריות בגינם. העלאת תוכן לא מורשה עלול לגרום לסגירת החשבון.
כל הפרה של סעיף ו/או סעיפים מהסכם זה מהווה הפרה חמורה של ההסכם ותגרור סגירת החשבון מיידית וללא הודעה מוקדמת

sale1
שביעות רצון
שובר פרסום בגוגל
התחייבות